Odrodzenie funduszy absolutnej stopy zwrotu?

Fundusze absolutnej stopy zwrotu od dłuższego czasu przyciągają inwestorów obietnicą osiągania zysków niezależnie od sytuacji rynkowej. Dlatego zainteresowanie może budzić fakt, że po okresie przeciętnych wyników – grupa ta przeżywa swoisty renesans. Spośród przeanalizowanych przez Expander funduszy, od początku roku aż 71% z nich przyniosło dodatnią stopę zwrotu mimo zmiennej sytuacji na rynkach, a najlepszy z nich wypracował aż 24,4% zysku.

Wyniki od początku roku robią wrażenie

Polski rynek funduszy absolutnej stopy rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Liczy blisko 70 rozwiązań (dla porównania 3 lata temu było ich nieco ponad 30), a aktywa przez nie zarządzane sięgają blisko 11 mld zł. Ich zdecydowana większość oferowana jest w formie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (aż 51). Jest to zrozumiałe ze względu na większą swobodę działania, możliwość stosowania „wyszukanych” strategii czy stabilność aktywów.

Od początku roku aż 71% funduszy z tej grupy osiągnęło wynik dodatni, a średnia stopa zwrotu wyniosła blisko 3%. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wyniki funduszy są bardzo zróżnicowane i rozbieżność między najlepszym a najgorszym wynosi aż 47,62 p.p.

Najlepiej zrządzanym funduszem okazał się Noble Fund Opportunity FIZ (+24,4%), a tuż za nim CP Private Equity z wynikiem +23,68%. Szczególnie ten drugi zasługuje na uwagę, ze względu na realizowanie ciekawej strategii inwestycyjnej. Fundusz może inwestować od 0 do 100% aktywów w spółki niepubliczne w modelu private equity, ale dopuszcza również możliwość ulokowania do 100% aktywów w spółki publiczne zgodnie ze strategią absolutnej stopy zwrotu. Fundusz dodatkowo charakteryzuje się niewielką dywersyfikacją (przy strategii private equity), a limit zaangażowania w jedną inwestycję może wynieść maksymalnie do 20% aktywów. Warto również podkreślić, że ze „stajni” TFI Capital Partners na bardzo wysokim czwartym miejscu znalazł się fundusz CP Absolute Return (+17,4%).

Z kolei najgorszymi funduszami, które wyraźnie „odstawały” pod względem wyników były Opera Za 3 Grosze FIZ ze stratą wynoszącą aż 23,22% oraz Bastion Global FIZ, który zanotował straty wynoszące 14,07%.

10 najlepszych funduszy absolutnej stopy zwrotu.jpg

W dłuższym horyzoncie też jest dobrze!

Najciekawsze jest jednak zbadanie, jak tego typu inwestycje zachowywały się w dłuższym okresie. W ciągu ostatnich 3 lat 70% funduszy z tej grupy osiągnęło wynik dodatni, a średnia stopa zwrotu wyniosła aż 13,49%. Podobnie jak w przypadku krótszego okresu, różnice w wynikach są duże.

Niekwestionowanym liderem zestawienia, który zdystansował konkurencję i zarobił aż 77,53% jest fundusz Acer Aggressive FIZ. Fundusz powstał w 2013 roku i realizuje autorską strategię Jakuba Głowackiego, która polega na połączeniu starannej selekcji akcji z inwestycjami na rynku nieruchomości. Również od początku roku fundusz wygenerował wysoką stopę zwrotu wynoszącą 18,02%, co potwierdza zdolność funduszu do generowania wysokich, powtarzalnych stóp zwrotu w średnim terminie.

Na wyróżnienie zasługują również fundusze: Noble Fund Opportunity FIZ, Trigon Quantum Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, które wypracowały stopę zwrotu przekraczającą 40%.

10 najlepszych funduszy absolutnej stopy zwrotu 36 miesięcy.jpg

Czym są fundusze absolutnej stopy zwrotu?

Celem działalności tego typu funduszy jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji panującej na rynku, a nie pokonanie wyznaczonego odnośnika rynkowego (tzw. benchmarku), jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych funduszy.

Ich główną cechą jest elastyczna polityka inwestycyjna, która daje zarządzającym większą swobodę działania i nie narzuca ograniczeń typowych dla tradycyjnych funduszy np. dotyczących koncentracji portfela. Kolejnym ich wyróżnikiem jest stosowanie strategii inwestycyjnych opartych o szerokie spektrum instrumentów finansowych. Inwestują one w nieruchomości, waluty, stopy procentowe, towary oraz oczywiście akcje i obligacje. Na szeroką skalę wykorzystają też dźwignię finansową, arbitraż, instrumenty pochodne czy krótką sprzedaż.

Warto podkreślić, że w perspektywie globalnej fundusze absolutnej stopy zwrotu są grupą niezwykle zróżnicowaną, liczącą setki, a nawet tysiące unikatowych, autorskich strategii. Niemniej jednak w przypadku polskiego rynku można wyodrębnić kilka podstawowych strategii inwestycyjnych, które są bazą do dalszych modyfikacji. Jedną z nich jest strategia equity market neutral, która zakłada zawieranie pozycji krótkich i długich o równej wartości na nieefektywnie wycenione i skorelowane ze sobą instrumenty. Z kolei strategia long/short equity koncentruje się na poszukiwaniu i kupowaniu niedowartościowanych akcji przy jednoczesnym sprzedawaniu akcji przewartościowanych. Natomiast Event driven / opportunistic polega na zarabianiu na okazjach, nadzwyczajnych sytuacjach w spółkach (np. bankructwa, fuzje, przejęcia, konsolidacje itd.) lub innych segmentach rynku finansowego. Warto również wspomnieć o strategii global macro, zarabiającej dzięki zmianom zachodzącym w gospodarkach krajów, a w szczególności na stopach procentowych, kursach walutowych, czy anomaliach rynków kapitałowych.

Piotr Nowak
Dyrektor ds. produktów
inwestycyjnych i ubezpieczeniowych